Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion

Vad innebär det att vara fordringsägare i en rekonstruktion?

I detta blogginlägg går vi igenom företagsrekonstruktion ur fordringsägarnas perspektiv, och förklarar bland annat varför det i vissa fall kan vara behövligt att anlita ett borgenärsombud.

Vilka fordringar påverkas av rekonstruktionen?

När ett bolag inleder en företagsrekonstruktion inträder ett betalningsförbud avseende de skulder som förelåg vid rekonstruktionsbeslutet. Eftersom det inte finns några generella regler för att avgöra tidpunkten för en fordrans uppkomst måste bedömningen göras från fall till fall, vilket inte alltid låter sig göras så lätt. En fordran kan till exempel anses uppkommen i samband med att ett avtal har ingåtts mellan en leverantör och en kund, i samband med att en vara eller tjänst har levererats, eller i samband med att en skadeståndsgrundande händelse har skett.

Den som förordnats som rekonstruktör ska ha kompetens att bedöma frågor om fordringars uppkomst, men det kan förstås uppstå oenighet mellan berörda parter om tidpunkten eller storleken på fordran, och som fordringsägare kan du behöva anlita ett kunnigt ombud, i regel en jurist, för att på bästa sätt bevaka din rätt.

Fordringsägare i en rekonstruktion brukar kallas borgenärer, inte att sammanblandas med borgensman.

Borgenärssammanträde och borgenärskommitté

Inom tre veckor efter ett beslut om rekonstruktion ska ett borgenärssammanträde hållas i tingsrätten. Rekonstruktören kallar berörda borgenärer till sammanträdet. Det är frivilligt, och inte alltid nödvändigt, för borgenärerna att delta på sammanträdet. För den som önskar närvara men kanske tycker att förfarandet är komplicerat, eller inte har tid att själv vara på plats, går det bra att skicka ett ombud i sitt ställe. 

På begäran av en borgenär eller ett borgenärsombud ska rekonstruktionsbolaget avlägga bouppteckningsed på sammanträdet, vilket innebär ett intygande om att bouppteckningen är korrekt, d.v.s. att uppgifter om tillgångar och skulder stämmer med verkligheten. Borgenärerna och deras ombud får även möjlighet att uttala sig i frågan om företagsrekonstruktionen bör fortsätta samt framföra eventuellt önskemål om att tingsrätten ska utse en borgenärskommitté. I kommittén får ingå högst tre personer och det är tingsrätten som bestämmer vilka som ska vara med. Rekonstruktören ska samråda med borgenärskommittén i viktiga frågor.

På ackordsförhandlingen

Vid en ackordsförhandling röstar borgenärerna för eller emot ackordet och därefter fastställs ackordet av tingsrätten om tillräckligt många har röstat ja. Det är vanligt att rekonstruktören samlar in fullmakter från borgenärerna och röstar för deras räkning, men i vissa fall väljer borgenärer och borgenärsombud att själva närvara på sammanträdet. Läs mer om ackord här

Om du upptäcker att din fordran inte alls finns upptagen i rekonstruktionen bör du skriftligen anmäla fordringen hos rekonstruktören senast en vecka före ackordsförhandlingen. Du ska även anmärka skriftligen till rekonstruktören om du har synpunkter på hur din fordran är upptagen av rekonstruktionsbolaget. Anmärkan ska göras i så god tid som möjligt, och i vart fall före omröstningen.

Om  rekonstruktionsbolaget anmärker mot din fordran ska rekonstruktören skyndsamt underrätta dig om detta. Detsamma gäller när en borgenär med förmånsrätt i egendom anses ha en säkerhet vars värde understiger dennes fordran. I de fall det råder oenighet kring en fordran kan det, som nämnts ovan, vara en fördel att anlita ett ombud som kan hjälpa till i den fortsatta diskussionen mellan parterna.

Borgenärernas inställning

I vissa fall vill borgenärerna inte medverka till rekonstruktionen. Det finns då möjlighet för borgenärerna att begära att rekonstruktionen ska upphöra. En sådan begäran kan till exempel föranledas av att det finns anledning att anta att rekonstruktionen saknar möjlighet att lyckas.  Om du känner dig osäker på förfarandet kan du anlita ett ombud som kan hjälpa dig att utreda om din rätt är i fara, och som kan klargöra för tingsrätten vilka omständigheter som talar för att rekonstruktionen bör upphöra.

Tänk på att det i de flesta fall är till fördel för borgenärerna att bolaget får genomföra rekonstruktionen, eftersom det ofta ger bättre möjlighet till betalning än vad som är fallet i konkurs.

Om rekonstruktören missköter sitt uppdrag, eller om borgenärerna av annan anledning saknar förtroende för rekonstruktören, kan tingsrätten fatta beslut om att denne ska entledigas och att en ny rekonstruktör ska utses. Här kan du läsa mer om vilka krav som ställs på en rekonstruktör. 

Sammanfattning

Hur aktiv du behöver vara som borgenär i en rekonstruktion beror till stor del på om det råder enighet kring storleken på din fordran och dess uppkomst, samt om rekonstruktionsprocessen är välskött och har förutsättningar att lyckas.  I de fall det finns risk för att din rätt äventyras, eller om det av annan anledning föreligger omständigheter som gör rekonstruktionsförfarandet mer komplicerat än vanligt, kan det vara fördelaktigt att anlita ett kunnigt ombud. Detsamma gäller om du på grund av tidsbrist saknar möjlighet att närvara på de olika sammanträdena, men ändå önskar göra din röst hörd.

Vi på 180 grader har gedigen erfarenhet av företagsrekonstruktioner, både som rekonstruktörer och som borgenärsombud. Kontakta oss om du vill veta mer!

Läs mer om hur vi arbetar med vår tjänst Svensk Företagsrekonstruktion här! 

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.