Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion Ackord Skuldnedskrivning

Hur vet jag om en skuld omfattas av ackord?

Företag som är i behov av skuldnedskrivningar kan behöva genomgå en företagsrekonstruktion. Så länge rekonstruktionen pågår omfattas merparten av alla företagets skulder av betalningsförbud. Rekonstruktionen avslutas ofta med ett ackord vilket innebär att företagets skulder skrivs ned. I detta blogginlägg går vi igenom vilka skulder som omfattas av ackord och hur rekonstruktionens betalningsförbud ska hanteras.

Betalningsförbud

I samband med att ett företag ställer in sina betalningar och ansöker om företagsrekonstruktion i tingsrätten fryses företagets skulder. Genom tingsrättens beslut om rekonstruktion uppkommer ett betalningsförbud som omfattar både skulder där fordringsägaren saknar förmånsrätt och skulder där fordringsägaren har förmånsrätt för sin fordran.

Betalningsförbudet innebär i korthet att företaget inte får betala gamla skulder utan rekonstruktörens samtycke. Nya leveranser som sker under rekonstruktionen måste dock betalas löpande. Om företaget betalar en skuld i strid mot betalningsförbudet innebär betalningen ett otillbörligt gynnande av den fordringsägare som får betalt. Betalningen kan då komma att återvinnas.

Fordrans uppkomst

Det är viktigt att notera att det inte är fakturans datum som utgör brytpunkt för betalningsförbudet utan fordrans uppkomst. Det finns ingen generell regel för fordringars uppkomst som är tillämplig i alla situationer utan fordrans uppkomst måste avgöras från fall till fall. För leveranser av varor och tjänster gäller dock i regel att det är leveransdagen eller dagen för tjänstens utförande som utgör grunden för fordrans uppkomst. Om en vara levereras dagen före rekonstruktionen men fakturan kommer först en vecka in i rekonstruktionen får fakturan alltså inte betalas. Om fakturan anländer dagen före rekonstruktionen men avser förskott för en tjänst som ska levereras två dagar in i rekonstruktionen ska fakturan betalas under rekonstruktionen eftersom tjänsten levereras under pågående rekonstruktion.

För prestationer som löper under flera dagar, t.ex. hyror och abonnemang, gäller normalt sett att fordran uppkommer i takt med företagets nyttjande av t.ex. lokalen, den hyrda maskinen eller abonnemanget. Det innebär att om ett företag ansöker om företagsrekonstruktion den 15:e i en månad med 30 dagar, ska hyra för 15 av dessa dagar omfattas av betalningsförbud och ackord men resterande 15 dagar ska betalas under rekonstruktionen eftersom företaget fortsätter att nyttja lokalen.

Allmänt om ackord

I de flesta rekonstruktioner har företagen skulder som de inte kommer kunna betala till fullo ens efter avslutad rekonstruktion. Företagen behöver då skriva ner sina skulder för att kunna återfå stabil ekonomi och leva vidare. Ett ackord innebär i korthet en nedskrivning av samtliga oprioriterade skulder som uppkommit före rekonstruktionen. Om du vill läsa mer om vad ett ackord är och vilka typer av ackord som finns kan du läsa vidare här. Efter avslutad rekonstruktion betalar företaget sina fordringsägare i enlighet med de villkor som överenskommits i ackordsuppgörelsen.

Ackord eller inte?

Tingsrättens beslut om företagsrekonstruktion fattas ofta samma dag som företaget lämnar in ansökan, men i vissa fall går det en eller flera dagar mellan ansökan och beslut vilket kan innebära att nya skulder uppkommer mellan dessa datum. Skulder som uppkommit mellan ansökan och beslut omfattas av betalningsförbud enligt ovan men omfattas inte av ackord. Efter avslutad rekonstruktion ska därför eventuella skulder som uppkommit mellan ansökan och beslut betalas till fullo.

Om det finns skulder med förmånsrätt omfattas dessa skulder inte av ackord. Om du vill lära dig mer om de vanligaste förmånsrätterna i rekonstruktion kan du läsa vårt blogginlägg om förmånsrätter.

Fordringsägare som har återtagandeförbehåll eller äganderättsförbehåll till tillgångar som nyttjas av företaget har rätt att återta dessa tillgångar om betalning uteblir. Skulder som hänförs till denna typ av tillgångar omfattas därför inte heller av ackord om tillgångens värde uppgår till minst den totala skulden. Observera att fordringsägare med återtagandeförbehåll och äganderättsförbehåll inte på eget bevåg får återta tillgångarna så länge rekonstruktionen pågår. Om företaget vill fortsätta nyttja tillgången under rekonstruktionen måste företaget betala för nyttjandeperioden som löper från beslutet om rekonstruktion.

Skulder som uppkommit före rekonstruktionen och där fordringsägaren saknar förmånsrätt omfattas av ackord. Det gäller ofta de flesta varu- och tjänsteleveranser, skatteskulder, skulder till tillgångar med återtagandeförbehåll till den del tillgångens värde understiger den totala skulden samt lån utan säkerhet. Det är viktigt att notera att ett borgensåtagande inte är en förmånsrätt som undantar skulden från nedskrivning. Kreditgivare som har lånat ut pengar utan annan säkerhet än borgen kommer därför att få sin fordran ackorderad, men kan därefter ofta vända sig till borgensmannen för att få betalt för den del av fordran som skrivits bort i ackordet. Detta kan du läsa mer om här.


Kontakta oss så berättar vi mer!

Läs mer om hur vi arbetar med vår tjänst Svensk företagsrekonstruktion här.

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.