Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion

Vad händer efter att rekonstruktionen avslutas?

Rekonstruktionen går mot sitt slut; vad händer nu? I detta blogginlägg redogör vi för i vilket skede det är lämpligt att avsluta rekonstruktionen samt vad som händer efter avslutad rekonstruktion för dig som ställföreträdare, leverantör och kund.

Rekonstruktionsprocessen

Inom en vecka efter tingsrättens beslut om rekonstruktion skickar rekonstruktören en underrättelse till företagets fordringsägare. Underrättelsen innehåller bland annat en preliminär rekonstruktionsplan och en kallelse till ett borgenärssammanträde i tingsrätten. 

Rekonstruktionsplanen innehåller information om bakgrunden till betalningssvårigheterna, syftet med rekonstruktionen samt vilka åtgärder som ska vidtas under rekonstruktionen. En rekonstruktionsplan kan till exempel innehålla åtgärder såsom uppsägningar av personal, överlåtelse av verksamhetsgrenar, ny finansiering genom lån, aktieägartillskott eller nya delägare, förändrade interna rutiner och skuldnedskrivning (ackord). Det bör även framgå hur länge företaget och rekonstruktören bedömer att rekonstruktionen behöver fortgå. Om de ekonomiska problemen beror på en enskild händelse och företaget i övrigt är välfungerande kan rekonstruktionsplanen vara väldigt kort, medan om problemen är genomgripande planen kan vara omfattande.

Genomförda verksamhetsåtgärder

När verksamhetsåtgärderna har genomförts och företagets ekonomi har stabiliserats börjar det i regel bli dags att avsluta rekonstruktionen. Innan rekonstruktionen avslutas måste företaget säkerställa att det har möjlighet att betala sina gamla skulder helt eller åtminstone till minst 25 %, vilket normalt sett är den lägsta tillåtna ackordslikviden.  Företaget behöver även kontrollera att det egna kapitalet är intakt eller att det kan återställas inom kort genom exempelvis skuldnedskrivning, positiva resultat eller aktieägartillskott. Läs mer om förbrukat eget kapital här. Vidare ska de genomförda åtgärderna ha medfört att företaget med största sannolikhet kommer vara lönsamt även på lång sikt och att de ekonomiska problemen verkligen är lösta.

Ackord 

Det är vanligt att det krävs en skuldnedskrivning, ett så kallat ackord, för att företaget ska kunna reglera sin skuldbörda. De flesta rekonstruktioner avslutas därför först när ett underhandsackord har uppnåtts eller när ett beslut om offentligt ackord har vunnit laga kraft. I vissa fall har emellertid företagets ekonomi återhämtat sig så pass väl under rekonstruktionen att det finns möjlighet att reglera hela skuldbördan efter avslutad rekonstruktion, helt utan nedskrivningar. Ibland sker en sådan reglering genom ett moratorieackord vilket innebär att hela skulden betalas men genom anstånd och eventuellt en avbetalningsplan istället för genom omedelbar betalning.

Efter en ackordsuppgörelse

Fordringsägare som har överlämnat sina fordringar till Kronofogden bör återkalla sina fordringar om en ackordsuppgörelse uppnås. Ackordsuppgörelsen innebär att den ursprungliga fordran får ett nytt förfallodatum och eventuellt även ett nytt lägre belopp. Om det tidigare har funnits möjlighet för företagets fordringsägare att göra företrädaransvar gällande mot företagets ställföreträdare faller denna möjlighet bort avseende den del av fordringarna som skrivs bort i ackordet. Företaget ska betala sina fordringsägare i enlighet med ackordsuppgörelsen efter att rekonstruktionen har avslutats.

Tillsynsman 

På begäran av en eller flera fordringsägare kan tingsrätten utse en tillsynsman, ofta rekonstruktören, vars uppdrag är att övervaka att företaget efterlever ackordsuppgörelsen och betalar sina skulder enligt de villkor som överenskommits mellan parterna eller beslutats av tingsrätten.

Rekonstruktörens uppdrag avslutas 

När rekonstruktionen är avslutad upphör även rekonstruktörens uppdrag under förutsättning att denne inte utsetts till tillsynsman. Företaget har inte längre lydnadsplikt gentemot rekonstruktören och behöver inte inhämta dennes samtycke för att få åta sig nya förpliktelser. Om rekonstruktören förfogat över företagets pengar på ett så kallat klientmedelskonto ska kontot stängas och pengarna återföras till företaget. Om företagets bank spärrat företagets egna konton och betalkort under rekonstruktionen kan dessa nu öppnas.

Ett livskraftigt och lönsamt företag 

Företaget och dess leverantörer kan frångå kontantprincipen och återgå till de kredittider de tillämpat före rekonstruktionen. Företagets leverantörer behöver inte längre några särskilda säkerheter för att leverera till företaget eftersom företaget inte längre har betalningssvårigheter.

Företagets kunder har kanske inte alls märkt av rekonstruktionen eftersom kunderna ibland inte berörs nämnvärt av en pågående rekonstruktion. Om några kunder känt sig otrygga och tvekat inför att göra affärer med företaget kan de nu känna sig trygga med att företaget är skuldfritt och livskraftigt.

Företaget kan fortsätta göra goda affärer med sina leverantörer och kunder under lång tid framöver.

Kontakta oss om du tror att ditt företag är i behov av en rekonstruktion.

Läs mer om hur vi arbetar med vår tjänst Svensk företagsrekonstruktion här.

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.