Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Ackord Företagande

Hur du återställer förbrukat eget kapital

I detta inlägg redogörs för några tillvägagångssätt för att återställa ett förbrukat eget kapital. I ett tidigare inlägg kan du läsa om när du som företagare har en skyldighet att upprätta en kontrollbalansräkning och hålla kontrollstämmor samt det personliga betalningsansvaret som kan följa av att inte göra detta.

1. Generera överskott i verksamheten

Detta är kanske det mest självklara sättet att återställa ett förbrukat eget kapital. Genom att ett bolag genererar vinst eller säljer tillgångar kan en brist i det egna kapitalet läkas.

Om du som företagare är säker på att ditt bolag kommer generera tillräckligt med överskott, så är detta det ”enklaste” tillvägagångssättet att återställa ett förbrukat eget kapital. Överskottet som har genererats måste givetvis stanna kvar i bolaget. Att enbart lita på överskott i den löpande verksamheten kan vara riskabelt och du kan hamna i en situation där du blir personligt betalningsansvarig för ditt företags skulder.

2. Aktieägartillskott

Ett kapitaltillskott i form av ett aktieägartillskott kan läka en brist i ett bolags egna kapital. Ett aktieägartillskott som utges innebär inte att bolaget erhåller en skuld till aktieägaren. Tillskottet blir då istället en del av bolagets egna kapital.

Ett lån från en aktieägare kan däremot inte läka en brist i ett bolags egna kapital. Däremot kan ett lån från en ägare som omvandlas till ägartillskott läka en brist i ett bolags egna kapital. Skulden till ägaren omvandlas då till att vara en del av bolagets egna kapital i bokföringen. Bolagets skulder minskar då i motsvarande mån som ökningen av det egna kapitalet.

Har du som företagare kapital över att investera är aktieägartillskott ett enkelt sätt att återställa ett förbrukat eget kapital. Vad som är viktigt att ha i åtanke när du utger ett tillskott till ditt företag är villkoren. Ägartillskottet får inte utgöra ett förtäckt lån. Du kan ange villkor avseende återbetalning av tillskottet, men dessa måste formuleras på ett sätt så att aktieägartillskottet bokföringsmässigt inte ska hanteras som ett lån.

3. Emission av nya aktier

Utgångspunkten är att ett bolag med förbrukat eget kapital inte kan emittera aktier till det så kallade ”kvotvärdet”. En akties kvotvärde beräknas genom att dela aktiekapitalet med antalet aktier. Emitteras nya aktier till kvotvärdet så ökar bolagets tillgångar, men aktiekapitalet ökar i samma utsträckning. Bristen i det egna kapitalet kommer därför vara lika stor efter emissionen som innan. Det som ett bolag måste göra istället är att emittera nya aktier till en överkurs. Det vill säga att den som tecknar de nya aktierna betalar in ett större belopp till bolaget än vad som är aktiens kvotvärde. Överkursen läker då bristen i det egna kapitalet.

Att emittera aktier är emellertid en process som kan vara både komplicerad och tidskrävande för dig som företagare.

4. Ackordsvinst

I en annan artikel har vi presenterat hur ett bolag som träder i företagsrekonstruktion kan få till stånd en skuldnedskrivning genom ackord. Ett ackord innebär att ett bolag i de flesta fall enbart betalar en del av vad det är skyldigt till sina oprioriterade fordringsägare. Oftast så kan även en företagsrekonstruktion vara självfinansierande. Ett bolag som träder i rekonstruktion behöver inte heller betala arbetsgivaravgifter för den lönegaranti som ersätter arbetstagarnas löner.

Dessa besparingar sammantaget med övriga likviditetslättnader som erhålls under en rekonstruktion i form av att gamla skulder fryses och inte får betalas, innebär även att en rekonstruktion och ett ackord i många fall kan finansieras av bolagets egen kassa som genereras under rekonstruktionens gång.

Den ackordsvinst som erhålls genom att ett bolag inte behöver betala en del av sina skulder går in i bolagets egna kapital och kan i många fall återställa ett förbrukat eget kapital. Ackordsvinsten är också skattefri.

Sammanfattningsvis så är utgångspunkten därför att du som företagare inte behöver skjuta till något nytt kapital i form av exempelvis ett aktieägartillskott för att finansiera en rekonstruktion, varför vi på 180 Grader menar att ackordsvinst är det lämpligaste metoden för att återställa ett förbrukat eget kapital.

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.