Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion Finansiering

Hur påverkas bolagets ägare och ledning av en företagsrekonstruktion?

Kanske äger eller driver du ett bolag som har drabbats av tillfälliga ekonomiska problem och funderar över hur en företagsrekonstruktion skulle påverka dig personligen. I detta blogginlägg går vi igenom hur bolagets ägare och företrädare påverkas av en företagsrekonstruktion.

Firmateckning och beslutsfattande

En ansökan om företagsrekonstruktion lämnas normalt sett in av bolagets firmatecknare. I samband med att tingsrätten beslutar om rekonstruktion utses även en rekonstruktör. Under rekonstruktionen behåller bolagets ordinarie företrädare sin rådighet över verksamheten, men bolaget måste informera rekonstruktören om sina ekonomiska förhållanden i den mån informationen är av betydelse för rekonstruktionen av verksamheten. Bolaget och dess företrädare måste även följa rekonstruktörens anvisningar om hur verksamheten ska bedrivas.

Tanken är inte att rekonstruktören ska driva bolaget åt dig. I praktiken innebär förfarandet att driften sker i samråd med rekonstruktören, men det är sällan önskvärt att rekonstruktören detaljstyr verksamheten eftersom bolagets ledning och anställda får förväntas ha tillräcklig kompetens och kännedom om sin egen verksamhet för att kunna bedriva den effektivt.

Om bolaget vidtar en rättshandling utan att inhämta rekonstruktörens samtycke, eller mot rekonstruktörens vilja, innebär det inte att rättshandlingen, t.ex. ett ingånget avtal, är ogiltig. Att inte följa lydnadsplikten är likväl inte ett lämpligt sätt att hantera rekonstruktionen på eftersom rekonstruktören svårligen kan medverka till fortsatt rekonstruktion under sådana omständigheter. Framförallt om företrädaren vid upprepade tillfällen visar brist på följsamhet.

Ansvar

Rekonstruktören övertar inte ansvaret för bolaget under rekonstruktionen. De skyldigheter och det ansvar som normalt åligger bolagets företrädare kvarstår under hela rekonstruktionsprocessen. Företagets ägare, styrelse och övrig bolagsledning kan generellt sett inte göras personligen ansvariga för bolagets skulder men det finns situationer där personligt betalningsansvar kan uppkomma. Företrädaransvar kan t.ex. aktualiseras om bolaget inte betalar sina skatter och avgifter i tid eller om bolaget bedriver verksamheten vidare trots kapitalbrist under vissa förutsättningar. Det kan du läsa mer om här och här.

Lån, aktieägartillskott och borgensåtaganden

I ägarledda bolag är det vanligt att ägaren personligen har bidragit med kapital till verksamheten i form av aktieägartillskott och lån. Lån som inte omvandlas till aktieägartillskott kommer att omfattas av rekonstruktionens betalningsförbud och av ett eventuellt ackord. Det innebär att bolaget inte får amortera på lånet under rekonstruktionen och att en del av ägarens fordran kommer att skrivas bort. Du kan läsa mer om vilka skulder som omfattas av ackord och vad det innebär här.

Det är även vanligt att bolagets företrädare har gått i borgen för en del av bolagets skulder. Om rekonstruktionen avslutas utan skuldnedskrivningar får bolaget betala skulden och borgensmannen belastas inte av betalningskravet. Om skulden skrivs ned i ackord behöver bolaget endast betala den överenskomna ackordslikviden men fordringsägaren behåller ofta sin rätt gentemot borgensmannen. Det innebär att borgensmannen kan behöva betala den del av skulden som skrivits bort. Detta framgår av 3 kap. 9 § Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion. Du kan läsa mer om borgensåtaganden här.

Kontakta oss om du vill veta mer!

Läs mer om hur vi arbetar med vår tjänst Svensk företagsrekonstruktion här.

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.