Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion Ackord Skuldnedskrivning

Kontrollbalansräkning och betalningsansvar vid förbrukat eget kapital

I detta inlägg redogör vi för när du som företagare är skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning för ditt företag och vad en sådan ska innehålla. Vi presenterar även riskerna med att inte upprätta en kontrollbalansräkning och hur en företagsrekonstruktion kan hjälpa till att återställa bolagets egna kapital.

Vad är en kontrollbalansräkning?

En kontrollbalansräkning är en särskild typ av balansräkning som regleras i aktiebolagslagen och som ska upprättas när någon av följande omständigheter föreligger;

  • När det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av aktiekapitalet. Vid beräkningen av det egna kapitalet är det tillåtet att använda en mer generös beräkning än vad som vanligen är fallet (se mer nedan).
  • Om Kronofogden vid en tillgångsundersökning har kommit fram till att ett bolag saknar tillgångar att utmäta.

Vid misstanke om att bolagets ekonomiska situation har försämrats, till exempel vid stora intäktsbortfall eller misslyckade investeringar, är det lämpligt att upprätta en kontrollbalansräkning för att undersöka om bolagets egna kapital är förbrukat. Detta är viktigt inte bara för att undersöka hur bolaget mår ekonomiskt, utan även för bolagsledningens privatekonomiska skull (se mer nedan).

I huvudsak ska en kontrollbalansräkning upprättas som en vanlig balansräkning. Jämfört med en vanlig balansräkning är beräkningen av bolagets egna kapital mer generöst. Aktiebolagslagen tillåter bland annat att ett bolags tillgångar och skulder upptas till ett högre värde än vad som annars är fallet vid en vanlig balansräkning.  Vid misstanke om förbrukat eget kapital är det därför en bra idé att exempelvis göra en värdering av bolagets inventarier för att utreda eventuella övervärden och genom detta återställa ett förbrukat eget kapital.

Om ett bolag har utsett en revisor ska han eller hon alltid granska kontrollbalansräkningen.

En kontrollbalansräkning är upprättad - vad ska göras sedan?

Om en kontrollbalansräkning visar att ett bolags egna kapital understiger hälften av aktiekapitalet, ska styrelsen omedelbart kalla till en särskild typ av bolagsstämma som kallas första kontrollstämma. Vid den stämman ska det prövas om bolaget ska träda i likvidation eller fortsätta sin verksamhet.

För det fall stämman inte beslutar om likvidation av bolaget måste det inom åtta månader hålla en ny kontrollstämma. Inför den andra kontrollstämman ska en ny kontrollbalansräkning upprättas och granskas av bolagets revisor.

Den nya kontrollbalansräkningen ska tillställas stämman för att utröna om det egna kapitalet har återställts, eller om det fortfarande är förbrukat. Kapitalet är återställt när det egna kapitalet som lägst uppgår till bolagets aktiekapital. Vid upprättandet av den andra kontrollbalansräkningen får aktiebolagslagens mer generösa regler om beräknandet av det egna kapitalet återigen tillämpas.

Utvisar kontrollbalansräkningen att kapitalet fortsatt är förbrukat, är stämman skyldig att besluta om att bolaget ska träda i likvidation. Även för det fall en andra kontrollstämma inte hålls inom åttamånadersfristen, måste bolaget träda i likvidation. Bland annat bolagets styrelse kan då ansöka hos tingsrätten om att bolaget ska träda i likvidation.

När kan ett personligt betalningsansvar bli aktuellt?

Aktiebolagslagens regler om kontrollbalansräkning och kontrollstämmor är särskilt viktiga för de som driver företag att känna till. Om reglerna inte följs, kan såväl bolagsledningen som aktieägare riskera ett personligt betalningsansvar för en del av bolagets skulder. Det är därför viktigt för både bolagets skull och för att skydda företagarens privata ekonomi, att kontrollbalansräkningar upprättas och kontrollstämmor hålls.

Flertalet personer under olika omständigheter riskerar ett personligt betalningsansvar för ett bolags skulder;

  • Om ett bolags styrelse inte upprättar en kontrollbalansräkning kan styrelseledamöterna bli personligt betalningsansvariga för skulder som bolaget ådrar sig. Ledamöterna blir även personligt betalningsansvariga om styrelsen inte kallar till en första kontrollstämma. Samma sak gäller om det egna kapitalet fortfarande är förbrukat vid den andra kontrollstämman och styrelsen inte ansöker om att bolaget ska träda i likvidation.
  • Personer som är medvetna om att en kontrollbalansräkning inte har upprättats och trots detta förorsakar ett bolag mer skulder kan bli personligt betalningsskyldiga för de skulderna. Exempel på en sådan person kan vara en VD eller ekonomichef.
  • Slutligen riskerar aktieägare ett personligt betalningsansvar för skulder om han eller hon deltar i ett beslut om att bolaget ska fortsätta sin verksamhet, fastän det är skyldigt att träda i likvidation.

Kontrollbalansräkning och företagsrekonstruktion

Ett lämpligt sätt för bolag att läka ett förbrukat eget kapital är att inleda en företagsrekonstruktion och genom en skuldnedskrivning återställa det egna kapitalet. Då är utgångspunkten att det inte krävs några eventuella kapitaltillskott till bolaget för att återställa det egna kapitalet. Det måste emellertid poängteras att om ett bolag träder i företagsrekonstruktion, så försvinner inte skyldigheten att upprätta kontrollbalansräkningar och att hålla kontrollstämmor. Detta måste genomföras även under en företagsrekonstruktion. En företagsrekonstruktion innebär inte heller att det personliga betalningsansvaret upphör för exempelvis styrelseledamöter som inte upprättar en kontrollbalansräkning.

Vi på 180 Grader.se hjälper dig gärna med frågor kring hur en företagsrekonstruktion kan hjälpa ditt företag om du misstänker att det egna kapitalet är förbrukat. Vill du lära dig mer om rekonstruktionsprocessen, tryck här. Är du mer intresserad av hur skuldnedskrivningen vid en företagsrekonstruktion går till, tryck här.

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.