Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion Budget

Vad kostar en företagsrekonstruktion?

I samband med att ett bolag ansöker om företagsrekonstruktion utses en rekonstruktör av tingsrätten. Rekonstruktören ska bl.a. övervaka förfarandet, rådgöra med bolaget och tillgodose borgenärernas intressen. Kostnaden för rekonstruktörens arbete under rekonstruktionen ska bekostas av bolaget. I detta blogginlägg går vi igenom faktorer som påverkar priset, viktiga saker att tänka på angående rekonstruktörens arvode och bolagets rättigheter. 

Fast pris eller löpande räkning?

Bolag med ekonomiska problem kan ansöka om rekonstruktion. I ansökan ska bolaget föreslå en rekonstruktör, varför ansökan rimligtvis föregås av minst ett möte med rekonstruktören där förutsättningarna för rekonstruktionen diskuteras och fastställs. Det kan du läsa mer om här.

En viktig del av rekonstruktörens arbete är att bedöma om det finns förutsättningar för bolaget att återfå lönsamhet samt hur detta ska kunna uppnås. I samband med det inledande mötet bör bolaget och rekonstruktören även diskutera kostnaden för rekonstruktionen. Det står parterna i stort sett fritt att avtala om pris och om arbetet ska ske till fast pris eller på löpande räkning. Arbete på löpande räkning ska givetvis ha ett avtalat timpris och vid fast pris måste det vara tydligt vilka arbetsmoment som ingår i priset .

Fördelen med fast pris är att priset är helt förutsägbart och kan föras in i bolagets rekonstruktionsbudget redan från början, men det vanligaste är ändå att arbetet sker på löpande räkning eftersom de kan vara svårt att på förhand uppskatta priset på rekonstruktionen, och bolaget riskerar att kostnaden för processen blir alltför hög i förhållande till rekonstruktörens arbetsinsats. På löpande räkning har bolaget och rekonstruktören dessutom möjlighet att justera arbetsfördelningen dem emellan under processens gång för det fall kostnaden upplevs som oönskat hög, och bolaget kan därmed påverka kostnaden.

Vad kan delegeras?

Arbetsfördelningen mellan bolaget och rekonstruktören är i viss mån reglerad i lag. Några av de uppgifter som åläggs rekonstruktören är att skicka ut en underrättelse till alla borgenärer, att medverka på sammanträden i tingsrätten och att fatta lönegarantibeslut. Kostnaden för dessa moment kan bolaget därför inte undvika eftersom det saknas möjlighet för rekonstruktören att delegera ansvaret till bolaget eller någon annan part.

Vidare har rekonstruktören en skyldighet att säkerställa att bolaget följer lagen och t.ex. inte gynnar enstaka borgenärer framför andra. Många rekonstruktörer väljer därför att upprätta klientmedelskonton för att få kontroll över bolagets medel. Det kan i vissa fall räcka att rekonstruktören får tittbehörighet till bolagets bankkonton och att bolaget löpande redovisar sina betalningar. I de fall bolaget har krediter kopplade till kontot måste nya konton öppnas och då är det vanligt att rekonstruktören sätter upp ett klientmedelskonto. Det är upp till rekonstruktören att avgöra hur lagkraven bäst kan uppfyllas.

Verksamhetens storlek och organisation

Att rekonstruera ett stort bolag kostar ofta mer än att rekonstruera ett litet bolag. Bland annat brukar underrättelsen bli mer omfattande och behöva expedieras till fler fordringsägare, och med många anställda blir det också fler lönegarantibeslut som ska fattas.

Om bolaget har en välfungerande organisation med fastställda rutiner och en tydlig struktur brukar det underlätta rekonstruktörens arbete och innebära minskade kostnader. I de fall bolagen behöver, eller önskar, mycket hjälp och rådgivning från rekonstruktören i diverse frågor blir naturligtvis rekonstruktionen dyrare än om bolaget kan sköta mycket på egen hand.

Att arbeta på rätt sätt och med rätt saker

Rekonstruktörens rätt till arvode stadgas i lagen om företagsrekonstruktion. Där framgår att rekonstruktören har rätt till ersättning för arbete och eventuella utlägg inom uppdraget. Arvodet får inte bestämmas till ett högre belopp än vad som är skäligt med hänsyn till verksamhetens omfattning och den skicklighet som uppdraget kräver.

Det är viktigt att välja en rekonstruktör som har rätt kompetens. Att välja en kunnig rekonstruktör vars organisation har välfungerande rutiner innebär att uppgifterna generellt kan utföras tids- och kostnadseffektivt. Rekonstruktören måste även ha förståelse för hur olika frågor ska hanteras och bör inte lägga tid på oväsentligheter som inte driver rekonstruktionsprocessen framåt. Läs mer om rekonstruktörens kompetens och uppdrag här. 

Rekonstruktören utför ofta arbetsuppgifter som bolaget inte ser, bland annat när borgenärer, anställda och leverantörer kontaktar rekonstruktören med frågor. Rekonstruktören ska dock alltid ska kunna redovisa till bolaget vilka uppgifter som utförts och hur mycket tid uppgifterna tagit i anspråk. Om bolaget tycker att rekonstruktionen är dyrare än förväntat bör bolaget begära ut en specifikation över vilka uppgifter som utförts. Vid arbete till fast pris har rekonstruktören kanske inte specificerat samtliga moment i tid, men rekonstruktören bör även i dessa fall kunna redogöra för vilka uppgifter som utförts och varför, eftersom det annars är svårt att bedöma om priset är skäligt för uppdraget.

Billigare med rekonstruktionsombud?

Ibland framförs att rekonstruktionen blir billigare om bolaget har ett rekonstruktionsombud, d.v.s. ett ombud som företräder bolaget under rekonstruktionsprocessen. Vår erfarenhet är att priset sällan påverkas nämnvärt varken uppåt eller nedåt av att bolaget anlitar ett ombud. Det är därför snarare bolagets behov än priset som ska avgöra om det är motiverat med ombud eller ej. Precis som att det i andra sammanhang kan vara nödvändigt att ett ombud med särskild kompetens företräder bolaget, kan det ibland gynna bolaget att anlita ett ombud som stöd under rekonstruktionsprocessen, men det kan likväl vara fullt tillräckligt att bolagets ställföreträdare själv driver processen i samråd med rekonstruktören. 

En rekonstruktion kan aldrig genomföras helt utan rekonstruktör och det är viktigt att säkerställa att kostnaden inte blir dubbel på så vis att både rekonstruktören och ombudet tar betalt för samma arbetsuppgifter. För att det ska vara motiverat med ombud krävs givetvis att rekonstruktören och ombudet tillser olika behov och att arbetet kan bedrivas effektivt. 

Tingsrätten kan pröva arvodet

En seriös rekonstruktör är öppen med sitt arvode inför såväl bolaget som rätten och borgenärerna. Det innebär inte att rekonstruktören opåkallat och löpande ska redogöra för sitt arvode för samtliga parter, men om bolaget upplever att rekonstruktörens arvode är iögonfallande högt kan bolaget begära att rätten ska pröva arvodet. Även en borgenär kan lägga fram en sådan begäran, men enbart innan ett ackord har fullgjorts. Rätten har då möjlighet att sänka arvodet om den anser att det varit orimligt högt, och rekonstruktören blir därmed återbetalningsskyldig för en del av arvodet. Observera att rätten inte kan pröva ett eventuellt rekonstruktionsombuds arvode i detta förfarande. 

Sammantaget kan konstateras att du har möjlighet att påverka prisbilden genom att ha ordning på din verksamhet, att du bör välja en rekonstruktör med rätt utbildning och erfarenhet, att du inte ska skämmas för att be om specifikationer på utfört arbete och att du ska fundera över bolagets behov innan du eventuellt anlitar ett rekonstruktionsombud. 

Vi på 180 grader åtar oss uppdrag som rekonstruktörer, men även som rekonstruktionsombud i de fall det är lämpligt och behövligt. Kontakta oss gärna om du vill ha råd om företagsrekonstruktion och företagande.

Läs mer om hur vi arbetar med vår tjänst Svensk företagsrekonstruktion här.

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.