Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion

Rekonstruktion - vad händer med bolagets avtal?

Ett bolag i rekonstruktion får inte betala fakturor som avser leveranser som skett före rekonstruktionsbeslutet. Detta innebär att leverantörerna behöver vänta ut rekonstruktionen och ett eventuellt ackord innan de kan få betalt. För att möjliggöra genomförandet av en rekonstruktion och säkerställa att leverantörerna inte bryter avtal på grund av rekonstruktionens betalningsförbud har lagstiftaren angett regler för hur avtal ska hanteras under en rekonstruktion. Reglerna finns inte till för att försämra för leverantörerna utan för att förhindra att rekonstruktionerna misslyckas. I det här inlägget kommer vi att gå igenom hur avtal ska hanteras och vilka rättigheter leverantörerna har.

Löpande avtal som tecknats innan rekonstruktionen

Vill en leverantör häva ett avtal på grund av bristande betalning eller dröjsmål av annan prestation kan det endast ske efter godkännande av bolaget och rekonstruktören. Leverantören måste alltså begära hävning. Om bolaget och rekonstruktören kräver att avtalet ska fullgöras får hävning inte ske och avtalet löper vidare. Denna bestämmelse i lagen kan inte avtalas bort, vilket innebär att avtalsklausuler som ger uppsägningsrätt på grund av att en avtalspart inträtt i rekonstruktion är ogiltiga. Om bolaget och rekonstruktören inte begär fullgörelse inom rimlig tid får leverantören däremot häva avtalet.

Vi tar ett exempel: Bolag A påbörjar en företagsrekonstruktion den 1 oktober 2020. Bolag A har inte betalat hyran till sin hyresvärd för augusti och september. Detta innebär att det finns två obetalda hyresfakturor som avser tid innan rekonstruktionen och som därmed omfattas av betalningsförbudet. Hyresvärden kan inte häva avtalet om Bolag A och rekonstruktören meddelar att Bolag A avser fullgöra avtalet, det vill säga om Bolag A avser fortsätta hyra lokalen. Om Bolag A vill kvarstanna i lokalen måste Bolag A givetvis betala hyra från oktober, men får inte betala den redan förfallna hyran för augusti och september så länge rekonstruktionen pågår. Om Bolag A vill lämna lokalen kan en hävning av avtalet däremot ske.

Leverantörens rättigheter

Det har förstås inte varit lagstiftarens mening att leverantörerna ska vara helt skyddslösa i en rekonstruktion. En leverantör som inte får häva ett avtal har rätt att ställa krav på säkerhet för att minimera framtida risker. En säkerhet kan typiskt sett utgöras av en deposition eller förskottsbetalning. Säkerheten ska vara rimlig utifrån risken. Vad som kan anses vara en rimlig säkerhet får avgöras från fall till fall men det är vanligt att en deposition eller ett förskott motsvarar den fakturaperiod som brukar tillämpas mellan leverantören och bolaget. Om leverantören vanligtvis fakturerar månadsvis i efterskott kan det vara lämpligt att bolaget istället betalar en månad i förskott eller sätter in en deposition som motsvarar en normal månadskostnad.

Kontantprincipen

Huvudregeln är annars att leveranser under en rekonstruktion ska behandlas enligt kontantprincipen, vilket innebär att betalning eller annat motprestation ska ske omgående vid leverans. Rent praktiskt är detta inte alltid möjligt, men leverantören och bolaget kan välja att lösa betalningen enligt ovan eller genom att ställa ut en faktura med kortare kredittid. Bolaget har ett stort ansvar att följa upp sin likviditet för att säkerställa att det inte ådrar sig nya skulder till leverantörerna. En del av rekonstruktörens uppdrag är också att redan innan rekonstruktionen påbörjas utreda om det är sannolikt att bolaget kommer ha betalningsförmåga genom rekonstruktionen, och i vissa fall till och med begära rekonstruktionens upphörande om det under rekonstruktionens gång visar sig att det är värre ställt med bolagets ekonomi än vad som initialt framgått. Om du vill läsa mer om rekonstruktören och dennes uppgifter kan du läsa vidare här.

Avtal som tecknas under rekonstruktionen

Ibland är det nödvändigt för ett bolag under rekonstruktion att teckna nya avtal. Det kan vara en utmaning eftersom en del leverantörer känner oro inför att göra affärer med ett bolag i rekonstruktion. Genom vanlig avtalsfrihet kan parterna komma överens om en rimlig säkerhet som får leverantören att våga gå in i ett avtalsförhållande med bolaget trots den rådande situationen. Rekonstruktören har även möjlighet att bevilja en s.k. superförmånsrätt. Superförmånsrätten innebär att leverantören hamnar först i kön för att få utdelning i en eventuell konkurs och denne får därför en relativt säker position ifall rekonstruktionen skulle misslyckas. Det är emellertid viktigt att tänka på att förekomsten av superförmånsrätter kan försämra situationen för fordringsägare med andra typer av förmånsrätter, t.ex. en kreditgivare med företagsinteckning. Rekonstruktören behöver vara restriktiv med vilka avtal som bolaget tillåts ingå under rekonstruktionen, vilka leverantörer som ska beviljas superförmånsrätt och till vilka belopp. Generellt sett beviljas superförmånsrätt därför enbart för avtal som är helt nödvändiga för verksamhetens fortlevnad.

Läs mer om hur vi arbetar med vår tjänst Svensk företagsrekonstruktion här.

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.