Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion

Fallet målerikonsult Peter Olsson AB: Fordran mot borgensman preskriberad

I slutet av 2016 utkom Europeiska kommissionen med ett förslag på direktiv som bland annat innehöll regler gällande företagsrekonstruktioner: ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU”, 2016/0359(COD)

Systemet idag, med olika nationella regleringar, bidrar till osäkerhet på marknaden. Internationella investerare upplever stora osäkerheter gällande de nationella regleringarna på insolvensområdet vilket gör att många drar sig för att investera internationellt.

I och med att den inre marknaden inom EU blir allt mer harmoniserad krävs enligt kommissionen ett direktiv om gemensamma regler på området för att underlätta för internationella investeringar samt övriga affärsförbindelser. På så vis hoppas kommissionen att den fria rörligheten för kapital ska kunna förverkligas i ännu större utsträckning.

Kommissionens förslag går ut på att med gemensamma regler effektivisera och förenkla samtliga insolvensförfaranden, inklusive rekonstruktionsförfarandet. De nya reglerna gällande rekonstruktion innebär bland annat att det i samtliga medlemsländer ska finnas möjlighet till rekonstruktion samt att information om förfarandet ska finnas tillgänglig.

Dessutom ska varningssystem införas för att underlätta för företag att tidigt upptäcka när bolaget går dåligt och kan vara i behov av rekonstruktion. Tanken är att detta ska underlätta för fler att ingå i rekonstruktion istället för att gå i konkurs.

En nyhet i förhållande till de svenska reglerna är att förslaget öppnar upp för att medlemsländer i vissa fall måste tillhandahålla möjlighet till rekonstruktion utan att en rekonstruktör utses. Anledningen till förslaget är att möjliggöra en billigare form av rekonstruktion, men Advokatsamfundet ställer sig i sitt remissvar skeptiskt till förslaget som de anser förfördelar fordringsägarna allt för mycket.

Därutöver tar förslaget även upp att de rättsliga instanser som handlägger rekonstruktionen, i Sveriges fall tingsrätterna, ska vara specialutbildade inom området. Detta ger ytterligare incitament för Sverige och andra medlemsstater att utreda möjligheten att införa specialdomstolar inom insolvensområdet.

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.