Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Affärsutveckling

Vad är en marknadsanalys?

Vad är egentligen en marknad? Begreppet kan innebära olika saker; en bransch, ett geografiskt område där företag arbetar, ett affärsområden eller en kundgrupp. Enkelt uttryckt så handlar det om utbud och efterfrågan, alltså handel. Företag som vill bli framgångsrika på sin marknad behöver analysera marknaden och anpassa verksamheten därefter, och i detta blogginlägg går vi igenom hur det kan gå till när man gör en marknadsanalys.

Analysera med nyckeltal

En marknadsanalys kan genomföras på flera olika sätt och handlar både om att utforska företaget ur marknadens perspektiv, och marknaden ur företagets perspektiv. Ett effektivt tillvägagångssätt för att skapa förståelse för företagets marknad är att studera olika nyckeltal.

De nyckeltal som främst brukar användas i analysen är marknadens storlek (i antal kunder och totalomsättning), marknadens tillväxt (hur har omsättningen förändrats på marknaden under en specifik period) samt företagets, och dess främsta konkurrenters, marknadsandelar. Fokusera på den del av marknaden som är relevant för ditt företag. Om företaget enbart bedriver handel i en stad eller stadsdel är det t.ex. detta geografiska område som ska användas för jämförelse och analys.

Att ta fram nyckeltal hjälper företaget att identifiera om marknaden växer, hur stor företagets marknadsandel är och hur marknaden har utvecklats under en längre period. Detta i sin tur hjälper företaget att skapa en fungerande och effektiv strategi för att nå önskade mål; ska företaget t.ex. fokusera på att öka sin marknadsandel eller bör företaget istället diversifiera sitt erbjudande till andra marknader? Det senare kan vara lämpligt om företagets befintliga marknad är mättad. Nyckeltalen utgör också bra mätpunkter för att jämföra företaget med andra aktörer på samma marknad.

SWOT-analys

Ett av de mer välkända verktygen är SWOT-analysen som står för Strenghts (Styrkor), Weaknesses (Svagheter), Opportunities (Möjligheter) och Threats (Hot). Genom SWOT-analysen får företaget en ökad förståelse för omvärldens påverkan på företaget. SWOT-analysen kartlägger nämligen de externa och interna faktorer som kan påverka företaget som helhet, eller den affärsidé som du önskar analysera.

Styrkor och svagheter ska beskriva interna faktorer i företaget som utgör för- eller nackdelar i förhållande till marknaden. En styrka kan t.ex. vara att företaget har goda relationer till sina kunder och ett exempel på en svaghet skulle kunna vara att företagets priser är högre än marknadssnittet. Möjligheter och hot syftar till att beskriva de externa faktorer på marknaden som utgör för- eller nackdelar för företaget. En möjlighet kan t.ex. vara att utveckla digitaliseringen vilket gör företagets erbjudande tillgängligt för en ny målgrupp eller ett nytt geografiskt område. Ett hot skulle kunna vara att flera nya aktörer har etablerat sig på marknaden, och att dessa aktörer har unika konkurrensfördelar.

PESTEL-analys

För att få en djupare uppfattning om de underliggande krafter som påverkar marknaden kan företaget använda ett verktyg som heter PESTEL-analys. PESTEL står för Political (Politisk), Economic (Ekonomisk), Social, Technological (Teknologisk), Environmental (Miljö), och Legal (Juridisk). En PESTEL-analys hjälper företaget att hålla koll på de omvärldsfaktorer och trender som påverkar branschen, positivt såväl som negativt. Ekonomiska faktorer som kan påverka företaget är t.ex. högkonjunktur eller låga räntor som ger företaget nya möjligheter till finansiering. Juridiska faktorer som kan påverka företaget och marknaden i någon riktning kan vara lagändringar eller helt ny lagstiftning. Dessa faktorer tillsammans kartlägger företagets omvärld och hjälper företaget att förbereda sig för de utmaningar som branschen och omvärlden medför.

 Sammanfattning

En marknadsanalys hjälper företaget att sätta riktning för sin strategi, och syftar bl.a. till att möjliggöra för företaget att nå uppsatta mål. Den befintliga verksamheten kan förbättras och effektiviseras och nya affärsmöjligheter kan identifieras. Nyckeltal kan visa hur marknaden sannolikt kommer att utvecklas och hur stora möjligheter det finns för ditt företag, SWOT-analysen hjälper dig att sammanfatta hur ditt företag ter sig i förhållande till marknaden och en omvärldsanalys kan hjälpa dig att identifiera ytterligare möjligheter för företaget, samt reducera risker, vilket gör att företaget kan förberedas och anpassas till ny utveckling och omvärldsförändringar.

Våra konsulter har lång erfarenhet av affärsutveckling och företagande och kan hjälpa ditt företag att ta nästa steg. Vi finns här för dig; vare sig det rör sig om ekonomiska-, organisatoriska- eller företagsjuridiska frågor.

Kontakta oss redan idag, eller besök vår hemsida för att läsa mer om affärsutveckling och företagande.

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.