Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Lönegaranti Konkurs

Lönegaranti - ett bra skydd för dig som är anställd

Lönegaranti är ett sätt för anställda att få sin lön utbetald under konkurs och företagsrekonstruktion. Lönegaranti är ett snårigt område och något som oftast behöver bedömas från fall till fall.

Vi reder ut vad som omfattas av lönegarantin, hur processen går till och vad du behöver veta kring ämnet. Både som anställd och bolagsägare.

Kapitel

Översikt
Lönegarantins omfattning
Lönegarantiutredning
Utbetalning
Bokföring och skatter
Återbetalning

Kapitel 1
Översikt


 

Instagram_ Lönegaranti (2)

Kapitel 2
Lönegarantins omfattning
Vad omfattas av lönegaranti?

  • Lön eller kostnadsersättningar som tjänats in, men inte betalats ut, i upp till tre månader före ansökan om rekonstruktion eller konkurs och i en månad efter beslutet om rekonstruktion eller konkurs,
  • Lön eller bonus som tjänats in tidigare, om den förfallit till betalning under perioden ovan och inte enbart grundas på den anställdes arbetade tid,
  • Semesterlön som tjänats in under pågående semesterår, året dessförinnan samt sådana dagar som får sparas från året före.
  • Uppsägningslön, om den anställde är arbetsbefriad under uppsägningstiden.

Ej utbetald lön

Lönen till samtliga anställda i ett företag som genomgår en rekonstruktion eller försätts i konkurs omfattas av lönegaranti. Det innebär att anställda kan få lönen utbetald från Länsstyrelsen i stället för från arbetsgivaren. Lönegaranti gäller för lön som har tjänats in under tre månader före tingsrättens beslut om rekonstruktion eller konkurs om den inte har betalats ut av arbetsgivaren. Lönegarantin omfattar, förutom lön, även exempelvis utlägg, provision, bonus och ersättning för tjänstebil mm. Lönegarantin täcker även lönen en månad efter beslut om rekonstruktion eller konkurs. När lönegarantin upphör återgår arbetsgivaren till att betala ut lönen som vanligt. Skiftet mellan lönegaranti och vanlig lön kan vara mitt i en löneperiod. I rekonstruktion, när företaget lever vidare, innebär det att lönegarantin betalar ut en del av lönen och att arbetsgivaren tar en den andra delen. När den perioden inträffar ska lönespecifikationerna delas i två så att den del som omfattas av lönegaranti finns på en spec och den som arbetsgivaren ska betala ut finns på en annan spec.


Semester

Lönegarantin omfattar också semesterlön som har tjänats in under det semesterår som pågår vid tidpunkten för ansökan om rekonstruktion eller konkurs, det närmast föregående semesteråret och sådan semesterlön som fått sparas i enlighet med semesterlagen från året dessförinnan.

Uppsägningslön

För en uppsagd arbetstagare som är arbetsbefriad under uppsägningstiden täcks uppsägningslönen av lönegarantin under den uppsägningstid som gäller enligt lagen om anställningsskydd (LAS). För att få lönegaranti måste arbetstagaren vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen från och med den första dagen som arbetsbefriad. Om den anställde får ett annat jobb har han eller hon inte längre rätt till lönegaranti från sitt tidigare jobb, om lönen är minst lika bra som på det tidigare jobbet. Därför är det viktigt att arbetsgivarens dokumentation av arbetsbefrielsen innehåller information om att ett villkor för arbetsbefrielsen är att inkomst från annat arbete som den anställde får eller borde ha kunnat få under perioden med arbetsbefrielse dras av från uppsägningslönen. Då undviker arbetsgivaren att behöva betala ut uppsägningslön till arbetsbefriade anställda som får ett annat jobb.

Kvittning av lön

Den anställde har en stark rätt enligt arbetsrätten att få ut sin lön. Därför kan företaget som regel inte hålla inne lön eller lönegaranti för att företaget anser sig ha en fordran på den anställde, t.ex. för att den anställde inte har lämnat tillbaka arbetsutrustning.

Vem kan få lönegaranti?

Lönegaranti kan betalas ut till anställda i företaget. Anställda som har aktier eller andelar i företaget som överstiger 30 % och som samtidigt har en ledningsroll i verksamheten omfattas inte av lönegaranti. Det gäller också närstående till sådana personer, om de har en ledningsroll och har någon ägarandel i företaget, hur liten den än är.

Person- eller samordningsnummer

Varje enskild person som ska ha lönegaranti måste ha ett person- eller samordningsnummer innan ett beslut kan fattas för den personen. Om det inte finns kan beslutet vänta till dess den anställde fått ett person- eller samordningsnummer, men det kan innebära att den anställde blir utan lön under lång tid. Prata med rekonstruktören för att reda ut den bästa lösningen på sådana problem.

Takbelopp för lönegarantin

Maxbeloppet för lönegarantin är fyraprisbasbelopp per anställd. Det är prisbasbeloppet för året för ansökan om rekonstruktion eller konkurs som är avgörande. Om en anställd har lönefordringar som överstiger maxbeloppet får den anställde inte ersättning för den fordran genom lönegarantin. Beroende på omständigheterna kring fordran och den anställdes fortsatta arbete kan det bli aktuellt för arbetsgivaren att betala ut den lön som inte täcks av lönegarantin trots att den kan vara intjänad före ansökan om rekonstruktion eller konkurs.

Prisbasbeloppet 2022 är 48 300 kr.
Lönegarantitaket är 193 200 kr.

Konkurs efter rekonstruktion

Om arbetsgivaren går i konkurs efter att rekonstruktionen avslutas skapas ett nytt tak för lönegarantin i konkursen.

För gammal lön

Om en anställd intjänats tidigare än tre månader innan datumet för beslut om rekonstruktion eller konkurs hanteras fordran som andra fordringar i rekonstruktionen och kan omfattas av ackord. Precis som om lönen överstiger taket för lönegarantin kan det bli aktuellt att betala ut den lön som inte täcks av lönegarantin för att den är för gammal, om det bedöms vara avgörande för att rekonstruktionen ska kunna lyckas. Sådana beslut tas tillsammans med rekonstruktören.

Kapitel 3
Utredningsprocessen

Rekonstruktören eller konkursförvaltaren beslutar

Det är rekonstruktören eller konkursförvaltaren som fattar beslut om utbetalning av lönegaranti och skickar uppdraget att betala ut till Länsstyrelsen. Rekonstruktören eller förvaltaren bedömer om lön omfattas av lönegaranti i varje enskilt fall. Utgångspunkten för besluten är att lönegarantin omfattar all lön som kan omfattas av lönegaranti till alla personer som inte är undantagna.

Verkliga anställningar

Lönegaranti betalas till verkliga anställda. I lagen har det formulerats så att det inte får vara förutsättning för anställningen är att lönen ska betalas ut via lönegarantin. Det innebär i praktiken att personer som anställts i mycket nära anslutning till ansökan om rekonstruktion eller konkurs eller därefter brukar undantas från lönegaranti.

Utredningsmaterial

För att kunna bedöma om lön kan omfattas av lönegarantin brukar rekonstruktören eller konkursförvaltaren titta på följande underlag:

  • Lönespecifikationer, bankkontoutdrag och arbetsgivardeklarationer på individnivå för de tre senast utbetalda lönerna för varje anställd som ska få lönegaranti.
  • Anställningsavtal.
  • En ifylld mall med information om bankkonton, personnummer mm (fås av rekonstruktören).
  • Lönespecifikationer för den lön som ska betalas ut via lönegarantin.

Kapitel 4
Utbetalning

När kommer pengarna?

Rekonstruktören eller konkursförvaltaren fattar beslut om lönegaranti, men Länsstyrelsen gör utbetalningen.

Länsstyrelsen arbetar så snabbt de kan, men vid perioder med hög arbetsbelastning får man räkna med att det tar ca 10 arbetsdagar från beslutet om lönegaranti innan pengarna finns hos de anställda.

Olika betalningsrutiner

Lönegarantiutbetalningar hanteras av en handfull olika Länsstyrelser runt om i landet. Länsstyrelserna har lite olika rutiner för hur ofta lönegarantiutbetalningar sker, men det brukar vara någon gång per vecka som betalningar körs.

Utbetalningsbesked

När Länsstyrelsen betalar ut lönen får den anställde ett utbetalningsbesked, men där finns ingen information om vad utbetalningen avser mer än att skatt har dragits av. Därför ska arbetsgivaren skicka ut lönespecifikationer som vanligt så att de anställda kan kontrollera att de har fått rätt lön. För att undvika förvirring är det bra om det står på lönespecarna att lönen omfattas av lönegaranti och betalas ut av Länsstyrelsen.

Lönekonto

Lönegarantin betalas ut till den anställdes vanliga lönekonto som företaget lämnar information om till rekonstruktören eller konkursförvaltaren. Det går bra att betala ut via IBAN och SWIFT till utländska bankkonton. Om en anställd har avslutat ett konto eller bytt bank under lönegarantiperioden måste rekonstruktören eller konkursförvaltaren få information om det. Annars dröjer utbetalningen om Länsstyrelsen skickar lönegarantin till fel konto, och måste vänta på en retur och betala ut på nytt.

Information på bankkontoutdraget

Utbetalningen från Länsstyrelsen innehåller inte någon information om att det är lön som den anställde får, utan det brukar stå en rad siffror och bokstäver vid transaktionen på bankkontot.

Hela nettolönen betalas inte ut

Ibland får inte den anställde ut hela den nettolön som står på lönespecen och som det har fattats lönegarantibeslut om. Det beror oftast på att den anställde har skulder hos Kronofogden. I de situationerna brukar utbetalningar av lönegaranti i första hand matchas mot de skulderna innan något belopp betalas ut till den anställde. Om en anställd anser att det fått för lite lönegaranti kan personen vända sig till rekonstruktören eller konkursförvaltaren.

Avi

Om den anställde inte har något bankkonto kan lönegarantin betalas ut genom att en avi skickas till den anställdes adress. Det är inte möjligt att skicka utbetalningen till ett bankkonto som inte står i den anställdes namn. Det är viktigt att de anställdas adresser som skickas till rekonstruktören eller konkursförvaltaren är korrekta, eftersom det kan ta flera månader tills en ny avi kan skickas ut om den första kommer på avvägar. En avi kan inte skickas utomlands.

Kapitel 5
Bokföring och skatter

Bokföring av lönegarantin

Lönegarantin ska bokföras i företaget och det är beslutet som är underlag för verifikationen. Det är upp till företagets bokföringsansvariga och revisor att avgöra vad som passar företagets bokföring, men vanligtvis bokförs lönegarantin med bruttobelopp på ett tidigare oanvänt konto för personalkostnader (exv 76XX) och motkonteras på ett ledigt skuldkonto för kortfristiga skulder (exv 23XX). Fördelen med att använda ett annat konto än det vanliga lönekostnadskontot är att det inte blir någon automatisk kontering av arbetsgivaravgifter och att kontot saknar SRU-kopplingar till arbetsgivardeklarationen.

Bokföring lönegaranti

Arbetsgivaravgifter

Eftersom Skatteförfarandelagen är utformad så att det är den som betalar ut lön som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter är det Länsstyrelsen som är skyldig att göra det för lönegarantin. Företaget ska bara redovisa sådan lön som företaget betalar ut på arbetsgivardeklarationen. Lönerna ska heller inte redovisas på företagets individuppgifter. Företaget blir inte återbetalningsskyldigt för arbetsgivaravgifterna.

Kapitel 6
Återbetalning
Återbetalning och ackord

Företaget blir återbetalningsskyldigt till Länsstyrelsen för lönegarantibeloppet, men den del som avser tiden före beslutet om rekonstruktion omfattas av ackord. Den del som avser tid efter beslutet återbetalas till Länsstyrelsen i sin helhet när rekonstruktionen är avslutad.

Den del av lönegarantin som omfattas av ackord återbetalas till Skatteverket enligt den myndighetens instruktioner efter avslutad rekonstruktion, medan den del som inte omfattas av ackord återbetalas till Länsstyrelsen som skickar företaget information om hur det går till. Vanligtvis är Länsstyrelsen generösa med att företaget får upp till ett år på sig att återbetala lönegarantin som inte omfattas av ackord. Då gör företaget en överenskommelse med Kammarkollegiet och betalar ränta på återbetalningsbeloppet.

Lönegaranti till anställda (1)

 

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.