Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Kort om företrädaransvar för skatt

Ställföreträdare för företag kan i vissa fall själva bli betalningsskyldiga för den juridiska personens skulder. När det gäller skulder till staten, såsom skatter och avgifter, så kan Skatteverket ansöka om att ställföreträdaren ska få betalningsansvar. Ansökan görs till förvaltningsrätten. Det finns olika regler för företrädaransvar beroende på vilken typ av skatt eller avgift det gäller. I detta blogginlägg kommer vi främst att behandla företrädaransvar enligt 59 kapitlet 13 § i skatteförfarandelagen, d.v.s. företrädaransvar när skattens förfallodag har passerat utan betalning.

Företrädaransvaret

Företrädaransvar kan göras gällande avseende de skatter och avgifter som omfattas av reglerna i skatteförfarandelagen.

Av 59 kap. 13 § skatteförfarandelagen följer att om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten eller avgiften. Betalningsskyldigheten är knuten till den tidpunkt vid vilken skatten eller avgiften ursprungligen skulle ha betalats.

Av lagtexten framgår att det för ansvar krävs att underlåtenheten att betala skatter och avgifter i tid har skett med uppsåt eller av grov oaktsamhet. Så som praxis har utvecklats har ansvaret emellertid kommit att bli närmast strikt, och ställföreträdare som låter skattens förfallodag passera utan att skatten betalas står en reell risk att bli personligt betalningsskyldiga.

Att undvika företrädaransvar

Grov oaktsamhet anses inte föreligga om ställföreträdaren senast den dag då skatten eller avgiften skulle ha betalats har vidtagit verksamma åtgärder för att få till stånd en samlad avveckling av den juridiska personens skulder med hänsyn tagen till samtliga borgenärers intressen.

En sådan typ av verksam åtgärd kan vara att företaget ansöker om konkurs. Om företaget endast har tillfälliga betalningsproblem kan det vara olämpligt att försätta företaget i konkurs med den värdeförstöring som förfarandet innebär. En bättre lösning kan då vara att ansöka om företagsrekonstruktion för att på så vis få hjälp att rädda verksamheten och återfå lönsamhet. En företagsrekonstruktion anses nämligen också utgöra en sådan verksam åtgärd som ställföreträdare kan ta till om företaget inte kan betala skatten i tid. Här kan du läsa om hur du ansöker om företagsrekonstruktion.

Kontroll och uppföljning

Som ställföreträdare för ett företag är det mycket viktigt att ha kontroll över företagets ekonomi, och att följa upp resultat och likviditet löpande för att kunna agera snabbt om företaget börjar få betalningsproblem eller om det finns risk för kapitalbrist. I vissa fall har företag av olika anledningar ändå skatteskulder som förfallit utan att någon ansvarsbefriande åtgärd vidtagits. Om företaget beviljas rekonstruktion och genom detta återfår lönsamhet och betalningsförmåga kan skulderna regleras genom en ackordsuppgörelse, d.v.s. skulderna kan skrivas ned med upp till 75 %. Om företaget betalar den del av skulderna som kvarstår efter nedskrivning aktualiseras inte något företrädaransvar, trots att de verksamma åtgärderna vidtagits efter skattens ursprungliga förfallodatum. Rekommendationen måste dock alltid vara att företaget ska sköta sina skattebetalningar på utsatt tid, och för det fall betalning inte kan ske, vidta verksamma åtgärder senast på skattens förfallodag.

Kontakta oss gärna om du har frågor om företrädaransvar för skatter eller andra skulder, eller om ditt företag har betalningsproblem.

Läs om hur vi arbetar med vår tjänst Svensk företagsrekonstruktion här.

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.