Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion Ackord Skuldnedskrivning

Förverkande av offentligt ackord vid konkurs

Vad  händer om ett bolag som varit i företagsrekonstruktion försätts i konkurs innan ett beslut om offentlig ackord vunnit laga kraft? Denna fråga avgjordes nyligen av Högsta Domstolen.

Ett av målen med de allra flesta företagsrekonstruktioner är att bolaget som träder i rekonstruktion ska träffa en överenskommelse om en skuldnedskrivning med sina oprioriterade fordringsägare. Skuldnedskrivningen kan ske antingen genom en frivillig uppgörelse mellan rekonstruktionsbolaget och dess borgenärer, vilket kallas ”underhandsackord”, eller genom ett så kallat ”offentligt ackord”. Denna typ av ackord fastställs av tingsrätten och binder samtliga fordringsägare som inte har någon säkerhet för sin fordran mot rekonstruktionsbolaget. Det är denna senare form av ackord som är av intresse i detta inlägg. Frågan är vilken inverkan ett beslut om konkurs har på ett beslut om fastställande av offentligt ackord som inte vunnit laga kraft. Högsta Domstolen (HD) har tagit ställning till detta i sitt beslut meddelat den 13 september i ärende Ö 1534-19.

Ett offentligt ackord kan förverkas på en rad olika grunder, bland annat om rekonstruktionsbolaget i hemlighet har gynnat en av sina fordringsägare. Förverkas ett offentligt ackord går rekonstruktionsbolaget miste om hela den skuldnedskrivning som har erhållits. Det vill säga att rekonstruktionsbolaget ska betala de fordringsägare som omfattas av ackordet till fullo.

I det aktuella ärendet hade tre bolag trätt i företagsrekonstruktion. Samtliga rekonstruktioner avslutades med att tingsrätten beslutade om offentligt ackord. Innan besluten om offentligt ackord vann laga kraft försattes alla tre rekonstruktionsbolag i konkurs.

HD kom fram till att ett beslut om att fastställa offentligt ackord upphör att gälla om rekonstruktionsbolaget försätts i konkurs innan beslutet vunnit laga kraft. Anledningen till detta var följande. Innan lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft reglerade ackordslagen hur ett offentligt ackord kom till stånd. Av ackordslagen framkom att om ett bolag försattes i konkurs innan ett beslut om offentligt ackord vunnit laga kraft, så förföll ackordsfrågan och även ackordsbeslutet. Merparten av ackordslagens regler om offentligt ackord överfördes till lagen om företagsrekonstruktion när denna trädde i kraft år 1996. Reglerna om vad som gäller när ett rekonstruktionsbolag går i konkurs innan ett beslut om offentligt ackord vinner laga kraft överfördes däremot inte. HD menade att lagstiftaren inte hade för avsikt att ändra rättsläget på denna punkt.

HD resonerade vidare i beslutet att ett beslut om konkurs innebär att en företagsrekonstruktion upphör med omedelbar verkan och att det därmed inte längre finns någon grund för att besluta om offentligt ackord. En av grundförutsättningarna för beslutet om offentligt ackord försvinner därmed och det vore olämpligt att istället tvinga berörda parter att överklaga beslutet om offentligt ackord. Därför upphör ett beslut om fastställande av offentligt ackord att gälla, om rekonstruktionsbolaget går i konkurs innan beslutet har vunnit laga kraft.

Om ett beslut om offentligt ackord vinner laga kraft innan ett konkursbeslut, binder det borgenärens rätt till utdelning i den efterföljande konkursen. Det betyder att ett rekonstruktionsbolag kan tillgodoräkna sig den skuldnedskrivning som ett beslut om fastställande av offentligt ackord innebär i en eventuell konkurs.

Läs mer om ackord här

 

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.